Två läkare som gör sin bastjänstgöring i Skåne

Ny bastjänstgöring för läkare ger trygg väg in i svensk sjukvård

Idag tar Region Skåne emot den första ordinarie kullen läkare i den så kallade bastjänstgöringen, BT. Det är en introduktionstjänstgöring som genomförs inom ramen för specialisttjänstgöringen.

Först i landet med pilot

Införandet av BT är en anpassning till EU och innebär att läkare inom hela unionen får en mer likvärdig utbildning. På sikt kommer BT att ersätta AT, allmäntjänstgöringen. 

Region Skåne är först i landet med att testa den nya utbildningsformen, genom ett pilotprojekt. Redan under våren anställdes åtta underläkare i den nya bastjänstgöringen.  
 
Nu införs BT i hela landet, för alla läkare som inleder sin specialisering efter 1 juli 2021. Målet är att den som läst grundutbildningen utomlands ska få en bättre introduktion till svensk sjukvård.

För den som idag läser en läkarutbildning i ett annat EU-land kan det vara ganska tufft att gå direkt in i den svenska vården och arbeta som underläkare. Det nya upplägget med en grundutbildning som är likvärdig i hela EU/ESS gör det även enklare att arbeta i hela Europa som läkare.  

Ger bredd och trygghet 

De läkare som redan går i piloten har kommit halvvägs i utbildningen. För Emelie Rakai, som studerat läkarprogrammet i Ungern, har bastjänstgöringen gett en trygghet. Hon har bland annat tjänstgjort vid psykiatrisk akutmottagning och på medicinklinik i Helsingborg under sin BT. 

 – Jag har fått möjlighet att jobba mycket självständigt och det har känts tryggt med inplanerade handledningstider. Jag har fått en jättefin bas att stå på, som behövs oavsett vad jag väljer för inriktning framöver, säger Emelie Rakai. 

Mustafa Husayn studerade läkarprogrammet i Tjeckien och Rumänien. Nu gör han sin BT i Kristianstad, där han arbetat i vuxenpsykiatrin, akuten, kardiologen och hematologen. Snart ska han smaka på primärvården.  

 – Jag känner mig tryggare tack vare bastjänstgöringen. Jag har mer erfarenhet och är införstådd med svensk sjukvård, säger Mustafa Husayn. 

Förstå det svenska sjukvårdssystemet 

Måndagen den 30 augusti börjar 12 nya läkare sin bastjänstgöring i Region Skåne. Lika många startar i vår.   

–  Bastjänstgöringen handlar väldigt mycket om att förstå sjukvårdssystemet och yrkesrollen. Många är teoretiskt väldigt duktiga men behöver kunskap i hur man omsätter det i sin yrkesroll, oavsett var man kommer ifrån. Bastjänstgöringen blir en strukturerad introduktion till läkaryrket i Sverige, säger Caroline Mellberg, regional bastjänstgöringschef.  

Det kan exempelvis handla om att se olika arbetssätt och hur de sammanlänkas, förstå flöden. Hur remitterar man? Hur jobbar vi tillsammans med kommunerna? Hur fungerar röntgen och svensk lagstiftning? 

 – Du blir inte en duktig geriatriker eller akutläkare under bastjänstgöringsåret. Det handlar mer om hur man är doktor, vilken roll man har i teamet och hur den svenska sjukvården fungerar. Patienten i Sverige har exempelvis mycket mer makt än i vissa länder där man har mer auktoritet som läkare. Så bastjänstgöringen handlar snarare om mjuka värden medan det kliniska är mer bakomliggande, säger Caroline Mellberg. 

Mer fokus på psykiatri 

Enligt Socialstyrelsens förordning, som styr upplägget på bastjänstgöringen, måste man vara tre månader inom akut sjukvård och minst tre månader inom primärvården. Regionerna har en viss frihet när det gäller hur mycket av tjänstgöringen som ska göras i vilken del av vården. I Region Skåne är grundupplägget tre månader akut sjukvård, sex månader primärvård och tre månader psykiatri.  

Varför extra fokus på just psykiatri? 

 – För en del som läst utomlands ingår inte alltid psykiatrin. Men framförallt saknar de kunskap om den svenska lagstiftningen som rör bland annat psykiatrisk tvångsvård och missbruksvård. Målbeskrivningen för BT gör att det är svårt att uppnå målen utan att ha varit inom psykiatrin som en del av läkarutbildningen, säger Caroline Mellberg, regional bastjänstgöringschef. 

Jobbar mer administrativt 

Mustafa Husayn gläds åt bredden på BT. Att cirkulera på flera olika ställen har lärt honom mycket och har skapat sociala kontakter som underlättar i det vidare yrkeslivet. 

 – Man får en helt annan erfarenhet när man ser olika fall på olika avdelningar och får jobba med olika specialister. Jag är extremt glad att få så mycket stöd.

 – Teoretiskt är det inte så mycket som skiljer mellan länderna. Det är den praktiska och administrativa biten. Ni arbetar efter riktlinjer och jobbar mycket mer administrativt här. Det är en del av jobbet och handlar om patientsäkerhet. Men vi får massvis med handledning och utbildning. Det känns som en trygg övergång till en eventuell specialisttjänstgöring, ST. Fast jag hastar inte på den processen, utan kommer att söka jobb efter bastjänstgöringen, säger Mustafa Husayn. 

Pappersjournaler i Ungern 

Emelie Rakai håller med om att den administrativa biten skiljer sig mycket från vad hon är van vid.  

 – Det kliniska arbetet är helt annorlunda här än i Ungern, kring hur man dokumenterar och administrerar. Journalsystem, rutiner, flöden. Det är viktigt att få jobba med det för att förstå det. Vi dokumenterar väldigt mycket i Sverige. Det är strukturerat och man kan enklare gå tillbaka i en journal. I Ungern har patienterna själv med sig sina pappersjournaler, säger Emelie Rakai 

Upplägget anpassas efter behov 

Bastjänstgöringen är också mer individuellt anpassad än vad AT är. Det är bara två obligatoriska placeringar enligt förordningen och man har stor frihet att utforma BT.  

 – Det är ganska stor skillnad jämfört med AT. Vid AT har alla gjort samma i hela landet, det är lite fyrkantigt. Bastjänstgöringen är inte tidsstyrd på samma sätt utan det handlar i större grad om måluppfyllelse, förklarar Caroline Mellberg. 

Alla som påbörjar bastjänstgöringen måste ha svensk läkarlegitimation. I kullen som börjar på måndag finns läkare med grundutbildning i bland annat Indien, Pakistan, Spanien, Tyskland och Danmark.  

 – Nu gör vi en bastjänstgöring som är anpassad för de som kommer utomlands ifrån. Den som gått en svensk grundutbildning har fått god kunskap om svensk sjukvård och dess lagstiftning genom utbildningen. De som läst i andra länder saknar bland annat den svenska juridiken och kunskap av sjukvårdens organisatoriska uppbyggnad, säger Caroline Mellberg. 

"Jag klarar mer än vad jag trodde"

Ännu är inte alla regioner i Sverige igång med BT. Intresset att lära av Region Skåne är stort.  

 – Vi får massor av frågor om vårt upplägg. Jag får många mail varje dag från personer som är intresserade av att göra bastjänstgöringen hos oss, säger Caroline Mellberg. 

För Emelie Rakai och Mustafa Husayn har bastjänstgöringen gett en trygghet.  

 – Man känner sig mer självständig och vågar jobba på ett självständigt sätt efter sin placering. Eftersom jag har varit runt på flera olika avdelningar har jag sett hela verksamheten. Det har varit jättebra, säger Emelie Rakai. 

 – Det svåraste och det jag var mest orolig för var placeringen på psykakuten. Det var första gången jag jobbade med vuxenpsykiatri. Det var absolut svårt, men också en av de roligaste placeringarna. Där insåg jag att jag klarar av mer än vad jag trodde från början, avslutar Emelie Rakai.

Bakgrund

Från och med 1 juli 2021 är bastjänstgöringen (BT) en del av specialiseringstjänstgöringen (ST). Bastjänstgöringen är en introduktionstjänstgöring som genomförs inom ramen för specialiseringstjänstgöringen. 

Olika regioner kan välja olika upplägg på bastjänstgöringen. I Region Skåne är bastjänstgöringen ett år. Innehållet anpassas efter deltagarnas tidigare läkarerfarenheter. 

Bastjänstgöringen införs efter en utredning på regeringsnivå kring en förlängd grundutbildning. Den nya förordningen började gälla i juli 2021. Det är intagning två gånger per år i Region Skåne.  

Bastjänstgöringen består av 18 lagstadgade delmål, beslutade av Socialstyrelsen. 

Region Skåne var först i landet med att ha en BT-pilot under året. Under året tjänstgör läkare från piloten i samtliga vårdförvaltningar i Region Skåne.  

BT innebär att allmän tjänstgöring, AT successivt fasas ut. Den som har påbörjat en AT fortsätter som tidigare. Bastjänstgöringen kommer att anpassas efterhand utifrån behov. Just nu är behoven större att ge en introduktion till svensk sjukvård.

Efterhand som det inte längre bara är utlandsutbildade som gör BT kommer innehållet behöva anpassas efter de med svensk grundutbildning. Men de som påbörjar den nya 6-åriga grundutbildningen nu i höst, är inte klara att påbörja BT förrän om 6,5 år.