Med SDV lämnar intensivvården papper och penna bakom sig

Journalsystemet är grunden för Skånes digitala vårdsystem, SDV och ersätter flera separata journalsystem som idag används inom hälso- och sjukvården. För intensivvården innebär det att alla intensivvårdsavdelningar kommer att dokumentera digitalt.

Rikard Linnér är överläkare inom thoraxanestesi på Skånes universitetssjukhus, och ansvarig för området intensivvård i utvecklingsarbetet med SDV. Redan hösten 2018 började man kartlägga nuläget för intensivvården i Skåne. Utifrån detta har SDV-projektet arbetat vidare med att utforma och anpassa det nya systemet efter de behov som fångats upp.

Hur går det för er?

- I slutet av 2020 var vi klara med utformningen av alla de delar som ska vara med vid första införandet av SDV. Testarbetet startade redan i mars 2020 men i år går vi in i en ännu mer intensiv testfas. Vi arbetar hårt och följer den uppsatta projektplanen. Vi är alla målmedvetna och vill kunna leverera något bra till våra kollegor.

Vilka fördelar ser du med det nya journalsystemet?

- En stor fördel är så klart att samtliga intensivvårdsavdelningar börjar dokumentera digitalt och slutar med papper. Samma information blir tillgänglig och kan ses av alla i vårdteamet samtidigt. För avdelningar med pappersdokumentation är denna typ av information bara tillgänglig för en person i taget och risken större att dokumentation försvinner, säger Rikard Linnér.

- För patientsäkerheten är det viktigt att vi nu får en gemensam läkemedelslista som alltid är läsbar och tillgänglig, till skillnad mot idag då den skrivs för hand på flera intensivvårdsavdelningar.

Finns det några nackdelar?

- Inom intensivvård upplever vi inga direkta nackdelar eller brister. Flera av oss som arbetar i projektet har många års erfarenhet av arbete med elektronisk dokumentation och det som vi utformar nu har samma eller bättre funktionalitet än nuvarande system. När det nya systemet är infört tror jag inte att någon vill ha tillbaka pappersdokumentationen utan alla kommer att se fördelarna med en integrerad och sammanhållen journal under hela vårdförloppet. Kommer det andra krav i framtiden är fördelen att systemet är flexibelt och går att anpassa.

Hur kommer det nya systemet att påverka hur ni arbetar i intensivvården?

- SDV innehåller ju även tekniska lösningar med uppkopplad utrustning och vi kommer att få värden från all övervakning, livsuppehållande utrustning och läkemedelspumpar direkt in i journalen. Det blir en stabil gemensam grund att stå på för att förbättra och göra intensivvården i Region Skåne mer jämlik. Vi får också möjlighet att enklare kunna visa för anhöriga hur det går för patienterna.

Centralt i det nya systemet är också att det är rollbaserat, vilket för intensivvården innebär att när man loggar in ser man och kan dokumentera den information som man behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter utifrån just sin roll, som exempelvis intensivvårdssjuksköterska, -läkare eller -undersköterska.

Rikard Linnér ser också en annan viktig poäng med ökad digitalisering:
- Nästa generations vårdpersonal är uppväxta med pekplattor och smartphones, de varken kan eller vill dokumentera för hand.