Läkemedelssäkerhetsarbete i Region Skåne

För säker läkemedelsanvändning är systematiskt arbete med läkemedelsavstämning, läkemedelsgenomgång och utskrivningsinformation mycket viktigt. Läs mer om arbetet här!

Diagram.png

För säker läkemedelsanvändning är systematiskt arbete med läkemedelsavstämning, läkemedelsgenomgång och utskrivningsinformation mycket viktigt. Under 2020 gjordes cirka 14 500 tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar i Skåne trots att annat arbete har fått prioriterats under pandemin så som hjälp med iordningställande av läkemedel och annan läkemedelshantering på avdelningar som till exempel IVA, infektion samt covid-avdelningar på sjukhusen.

Slutenvård

Kliniska farmaceuter i Region Skåne har gjort drygt 9 000 tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar i slutenvård under 2020. Av dessa läkemedelsgenomgångar är 4174 gjorda på multisjuka äldre enligt Skånemodellen. Dessa siffror visar således att behovet av läkemedelsgenomgångar är stort även hos till exempel multisjuka patienter yngre än 75 år, personer med kronisk psykisk ohälsa och vid demenssjukdom.  

Risken för felaktigheter i läkemedelsanvändningen är särskilt stor i vårdens övergångar. Genom att patienten och mottagande vårdinstans tillhandahålls en utskrivningsinformation så halveras den risken. Andelen patienter vilka under 2020 har erhållit utskrivningsinformation är 71 % (totalt 85 021). En avhandling visar dock att endast 41 % av utskrivningsinformationerna når primärvården inom 2 veckor, vilket kan påverka uppföljning och säkerhet.

Primärvård

I primärvården har det under samma period genomförts 5 441 tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar, varav 3 429 (63 %) i offentlig primärvård. Detta arbete har utförts av kliniska farmaceuter i Region Skåne men också av apotekare anställda på vårdcentral och apotek. Statistikuttag inom primärvården bygger på KVÅ-kods registrering och där finns en problematik med underrapportering. Många läkemedelsgenomgångar görs för patienter på särskilda boenden, men det är även viktigt att tänka på att patienter med hemsjukvård i ordinärt boende också omfattas av Skånemodellen och torde ha minst lika stort nytta av läkemedelsgenomgång då de inte har samma tillgång till personal som uppmärksammar potentiella läkemedelsrelaterade problem.

Antalet läkemedelsgenomgångar, både i slutenvård och öppenvård, har påverkats av att annat arbete har fått prioriterats under pandemin. Det strukturerade arbetet som utförs av farmaceuter, både inom slutenvård och primärvård, behöver fortsätta göras och utvecklas för en säker läkemedelsanvändning.

Fakta - Skånemodellen i korthet

 • Läkemedelsavstämning

  En metod för att säkerställa en aktuell och korrekt läkemedelslista för den enskilda patienten, vilken är en grund för läkemedelsgenomgång.
 • Basal läkemedelsgenomgång

  Systematisk metod för analys, ev. justering och uppföljning av patientens läkemedel vilken beaktar bland annat interaktioner, potentiellt olämpliga läkemedel till äldre samt läkemedel/doser i förhållande till njurfunktion.

 • Fördjupad/Tvärprofessionell läkemedelsgenomgång

  Strukturerad metod med analys, uppföljning och omprövning av en patients läkemedel som utförs i samarbete mellan ansvarig läkare och klinisk farmakolog, geriatriker eller apotekare samt för patienter i kommunal hälso- och sjukvård även sjuksköterska.

 • Utskrivningsinformation

  Information om inläggningsorsak, vårdtiden, uppföljningsplan samt läkemedelsberättelse och aktuell läkemedelslista.

Mer information finns på:

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/lakemedelssakerhet/