Läkemedelsrådet informerar - Hur lång tid efter insättande av ACE-hämmare kan biverkningen hosta uppstå?

Läkemedelsrådet informerar publicerar här en utredning gjord av Läkemedelsinformationscentralen LÄIF gällande torrhosta och ACE-hämmare.

Fråga:

Patient som behandlats med ACE-hämmare i ca 1,5 år utan några biverkningar. Senaste tiden fått torrhosta och
harklingar. Frågeställare undrar om det kan vara biverkning från ACE-hämmare trots att behandlingen pågått i 1,5 år?


Svar:

Tillgänglig evidens i bland annat databaserna PubMed, GoogleScholar och UpToDate gällande hosta till följd av
behandling med ACE-hämmare bekräftar att hosta kan uppstå från några dagar, veckor upp till ett år efter insättande
behandling (1) (2) (3) (4). Micromedex är en databas som sammanställer en stor del av tillgänglig evidens kring en viss
frågeställning. I micromedex bekräftas den kortaste rapporterade tid för att biverkningen hosta uppstått hos patienter är 1
dag och längsta tiden efter påbörjad behandling var 10 månader. Anledning till att biverkning efter längre tid än 10
månader inte nämns/finns, beror troligen på att studierna som utförts inte varat längre än 10 månader (5).


I boken “Meylers side effects of drugs” finns ett kapitel som heter angiotensin-converting enzyme inhibitors. I kapitlet
nämns och diskuteras biverkningen hosta. Hostan tycks vara mer vanligt förekommande hos icke-rökare och kvinnor. En
bild i boken visar att hostan ska vara tidsoberoende, det vill säga att hostan kan uppstå när som helst. Detta är dock
ingenting som bekräftas eller diskuteras i texten om hosta (6).


I artikeln ”Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitor-Induced Cough” ges det rekommendationer hur man ska gå tillväga
med en patient som står på ACE-hämmare som fått hosta, oberoende när, eller efter hur lång tid, hostan uppträder.
Rekommendationerna är att avsluta behandlingen (hos patienter med kronisk hosta) med ACE-hämmare för att utesluta
att ACE-hämmare är/inte är orsak till uppkomst av hostan. Om hostan uppträtt som en biverkning av behandling med
ACE-hämmare, bör hostan försvinna inom 1-4 veckor. I vissa fall har man sett att hostan kan bli kvarvarande upp till 3
månader. Artikeln nämner även att prospektiva studier visat att behandling med ACE-hämmare utlöser hosta i endast 0-
3% av fallen. ACE-hämmare inducerad hosta är inte dos-beroende (7).


Sammanfattning:

Det finns god evidens på att hosta till följd av behandling med ACE-hämmare kan uppstå dagar, månader, upp till ett år
efter påbörjad behandling. Det är tunna data gällande att biverkning hosta kan uppstå över ett år efter insättande av ACEhämmare,
en trolig bakomliggande orsak till den tunna dokumentationen kan bero på att studierna ofta är kortare än 1
år. Det är därför rekommenderat att inte utesluta att hosta efter 1 år inte beror på behandling med ACE-hämmare. Enligt
rekommendationer från artikeln ”Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitor-Induced Cough” bör man alltid sätta ut ACEhämmare
för att identifiera om hostan uppkommit på grund av behandlingen med ACE-hämmare.

REFERENSER
1. Region Jönköping. Läkemedelsbehandling vid hjärtsvikt. Pettersson Å. Hämtat från:
https://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=39772&childId=14402 (11.03.2021)
2. Vårdfokus. Hosta vanlig biverkning vid behandling med ACE-hämmare. Hämtat från:
https://www.vardfokus.se/nyheter/hosta-vanlig-biverkning-vid-behandling-med-ace-hammare/ (11.03.2021)
3. PubMed. A Overlack ACE inhibitor-induced cough and bronchospasm. Incidence, mechanisms and
management. Hämtat från: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8862965/ (18.03.2021)
4. UpToDate. Major side effects of angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin II receptor blockers. Hämtat
från: https://www.uptodate.com/contents/major-side-effects-of-angiotensin-converting-enzyme-inhibitors-andangiotensin-
ii-receptor-blockers?
search=ace%20inhibitor%20cough&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1
(18.03.2021)
5. IBM Micromedex. ACE Inhibitor-Induced Cough. Hämtat från:
https://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/ssl/true (12.03.2021)
6. ClinicalKey. Angiotensin-converting enzyme inhibitors. J.K. Aronson MA, DPhil, MBChB, FRCP,
HonFBPhS, HonFFPM. Meyler's Side Effects of Drugs, 472-497. Hämtat från: Angiotensin-converting
enzyme inhibitors- ClinicalKey (17.03.2021)
7. Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitor-Induced Cough: ACCP Evidence-Based Clinical Practice
Guidelines. Peter V. Dicpinigaitis, MD, FCCP. Hämtat från:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0012369215528456?via%3Dihub (18.03.2021)