Läkemedelsrådet informerar - Nutritionsbehandling vid trycksår

Trycksår är en plågsam, kostsam och vårdkrävande vårdskada. För att motverka uppkomst krävs ett aktivt och strukturerat trycksårsförebyggande arbete.

Om trycksår trots detta uppstår består behandlingen av ett flertal olika åtgärder. Att täcka energi- och proteinbehovet är några av dessa åtgärder.

I enlighet med internationella rekommendationer är ett individanpassat energi- och proteinintag (30–35 kcal och 1,25–1,5 g protein per kilo kroppsvikt och dygn) den primära nutritionsbehandlingen för patienter med faktiskt eller risk för trycksår. Patientens behov ska beräknas, intaget följas upp och åtgärder sättas in om behovet inte täcks.

Beräkna behov

Som stöd vid beräkning av energi- och proteinbehov har Kunskapscentrum geriatrik tagit fram en kalkylator. I denna tas hänsyn till patientens ålder och BMI:

För att följa upp intaget görs lämpligen en mat- och vätskeregistrering. För att få en bra uppfattning om patientens intag bör registrering ske under minst 3–4 dagar.

Nedan finns exempel på registreringsblankett och guider för att registrera och beräkna intaget.

Här finns även en excelfil som automatiskt beräknar intag av energi, protein och vätska.

Åtgärder vid otillräckligt intag

Beräkning av energi- och proteinbehov, bedömning av intag samt utredning av bakomliggande ätproblem ligger tillsammans med medicinsk information till grund för vilka åtgärder som bör sättas in. Vid otillräckligt intag ska åtgärder som är baserade på individens specifika problem sättas in. För flertalet patienter förbättras intaget om fler men mindre måltider serveras, nattfastan kortas, måltiderna berikas med energi- och proteintäta livsmedel samt energitäta drycker serveras.

Som stöd i arbetet finns åtgärdsförslag och praktiska råd att hämta på Vårdgivare Skåne:

Näringsdrycker och berikningsprodukter

Om kostförändringar inte räcker för att täcka energi- och proteinbehovet bör kosten kompletteras med energi- och proteintäta speciallivsmedel (näringsdrycker, berikningsprodukter). Skånelistan speciallivsmedel ger vägledning gällande evidensbaserade och kostnadseffektiva val: 

Att tillgodose energi- och proteinbehovet är en förutsättning för optimal funktion och återhämtning för alla patienter. Energi- och proteinrik näringsdryck ska enligt EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel) ges till patienter med risk för eller etablerad undernäring, där energi- och proteinbehovet inte kan tillgodoses med kostanpassning. EPUAP bedömer rekommendationens styrka som stark (”definitely do it”). 

Vetenskapligt bevisvärde för näringsdrycken Cubitan

Cubitan är en näringsdryck med relativt högt proteininnehåll samt ett högre innehåll av vitamin C, zink och arginin jämfört med andra näringsmässigt liknande drycker. Enligt marknadsförande företag är Cubitan särskilt framtagen för kostbehandling av trycksår. EPUAP bedömer styrkan för sin rekommendation om Cubitan som svag (”probably do it”).

De näringsdrycker som rekommenderas som förstahandsval vid otillräckligt energi- och proteinintag i Region Skåne har ett högre energi- och proteininnehåll än Cubitan. Att använda Cubitan i stället för rekommenderade produkter försämrar möjligheten att täcka energi- och proteinbehovet för patienter med trycksår. Det uppstår således en konflikt mellan EPUAPs två rekommendationer, energi- och proteinrik näringsdryck som enligt EPUAP har det starkaste bevisvärdet kontra det svaga bevisvärdet för Cubitan. Dessutom baserar EPUAP rekommendationen om Cubitan på ett fåtal studier som i de flesta fall är små och av låg eller tveksam kvalitet.

Region Skånes bedömning av näringsdrycken Cubitan

Efter granskning av det vetenskapliga underlaget bedömer terapigruppen att EPUAP tolkat studiernas kvalitet och resultat selektivt och alltför positivt. Evidensen för att Cubitan har något utöver det extra proteinets effekt att erbjuda är svag. Studierna beskrivs och kommenteras i Skånelistan speciallivsmedel:

Baserat på tillgänglig evidens rekommenderas inte behandling med och förskrivning av Cubitan för att förbättra sårläkning, varken för trycksår eller för andra sårtyper. Cubitan är inte upphandlad och omfattas inte av landstingssubvention.