Läkemedelsrådet informerar - Diabetes, hjärtsvikt och SGLT2-hämmare

I november 2020 blev SGLT2- hämmaren Forxiga (dapagliflozin) godkänd att förskrivas till patienter med symtomatisk kronisk hjärtsvikt. Följ Skånelistans behandlingsrekommendationer tills dess att TLV fattat förmånsbeslut.

Forxiga (dapagliflozin)  vid hjärtsvikt

I november 2020 blev SGLT2-hämmaren Forxiga (dapagliflozin) godkänd att förskrivas till patienter med symtomatisk kronisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion oavsett om de har typ 2 diabetes eller inte.  

Både "DAPA-HF" studien för dapagliliflozin liksom "EMPEROR-REDUCED" för empagliflozin visar att tillägg med SGLT2-hämmare till patienter med kronisk hjärtsvikt med EF <40% medför klinisk signifikant minskad risk för det primära effektmåttet som bestod av försämring i hjärtsvikt och kardiovaskulär död oavsett om de har diabetes eller inte.

Patienterna i dessa studier var yngre än hjärtsviktspopulationen i kliniken och det är oklart om studieresultaten kan tillämpas på äldre multisjuka patienter med tex njursvikt och behandling med diuretika.

Terapigrupp Hjärta Kärl skriver följande i Bakgrundsmaterialet till Skånelistans rekommendationer:

”Användning av SGLT2-hämmare till hjärtsviktspatienter kräver uppmärksamhet på att glukosurin i sig är vätskedrivande, och att doserna av diuretika kan behöva minskas och att SGLT2-hämmaren kan behöva pausas vid interkurrent akut sjuk­dom. De i DAPA-HF satta exklusionskriterierna för njurfunktion och systoliskt blodtryck medger ingen ouppmärksamhet om detta och understryker just därför betydelsen av teambaserade hjärtsviktsmottagningar för att uppnå behandlingens fulla potential".

Följ Skånelistans behandlingsrekommendationer tills dess att TLV tagit beslut gällande förmån 

TLV (Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket) har ännu inte beslutat ifall  SGLT2-hämmare  vid hjärtsvikt hos patienter som inte har diabetes ska omfattas av läkemedelsförmånen.  Rådet för Nya Terapier i Sverige, "NT- rådet", har rekommenderat samtliga regioner i Sverige att invänta TLV's beslut vilket Terapigrupp Hjärta Kärl ställer sig bakom.

Vi har uppmärksammat nyligen publicerade PM kring behandling av hjärtsvikt där man rekommenderar att SGLT2 behandling bör övervägas oavsett om patienten har typ 2 diabetes eller inte. 
Terapigrupp Endokrinologi rekommenderar att man följer Skånelistans behandlingsrekommendationer tills dess att TLV tagit beslut i frågan. 

/Terapigrupp Endokrinologi