Granskning av vårdcentraler visar på brister i vårdplanering

Sedan en utredning visat att Sundets Läkargrupp har gjort sig skyldig till allvarliga brister i beslut om behandlingsbegränsningar har Region Skåne nu låtit granska ytterligare 18 vårdcentraler. Utredningen visar på brister i varierande grad.

Det var i slutet av förra året som det framkom upp uppgifter om att Sundets läkargrupp i Bjärred fattat beslut om behandlingsbegränsningar utan att detta skett i samråd med berörda patienter eller närstående. Region Skåne tillsatte en extern utredning som bekräftade att vårdcentralen inte hade följt gängse rutiner och regelverk.

Efter utredningen beslutade Region Skåne att granska fler vårdcentraler för att se om det förekom liknande felaktigheter där. Man identifierade 18 vårdcentraler utifrån att man på dessa gjort många vårdplaneringar (SIP) på kort tid – något som skulle kunna tyda på att de inte utförts på ett korrekt sätt. Granskningen, som avser både offentligt och privat drivna vårdcentraler, har skett via en extern utredare.

Handlingsplan tas fram 

Nu är utredningen klar och det visar sig att flertalet av de granskade vårdcentralerna i varierande grad uppvisar brister när det gäller journalföring och dokumentation.

– Vi ska nu analysera resultaten från utredningen och ta fram en handlingsplan. Det är viktigt att Region Skåne som uppdragsgivare säkerställer att alla vårdcentraler sköter sitt uppdrag med hög kvalitet, säger Maria Antonsson-Anderberg, enhetschef vid avdelningen hälso- och sjukvårdsstyrning i Region Skåne.

Samordnad individuell plan, SIP

För personer som bor i kommunalt särskilt boende har vårdcentraler ett vårdansvar. Tillsammans med patient och närstående bör vårdcentralen och kommunen göra en så kallad Samordnad individuell plan (SIP) för framtida vårdinsatser. Det är i dessa samtal beslut om behandlingsbegränsningar också kan föras, det vill säga beslut om att inte ge vård som gör mer skada är nytta för en patient.

De 18 vårdcentraler som nu har granskats har valts ut efter att man på dessa gjort många SIP på kort tid – något som skulle kunna tyda på att de inte har genomförts på ett korrekt sätt.