God och säker vård – överallt och alltid

Säker vård för mödrar och nyfödda. Det är årets tema på den internationella patientsäkerhetsdagen. I Region Skåne uppmärksammar vi dagen genom att förtydliga innehållet i den regionala handlingsplanen för ökad patientsäkerhet.

Varför är frågan om patientsäkerhet viktigt i ditt dagliga arbete? I några enkla bildspel får du möjlighet att förstå vilka grundförutsättningar som finns för att vi ska kunna ge god och säker vård.  

Förhindra vårdskador  

När vi arbetar tillsammans för en god och säker vård och genom att se oss själva som en del av sjukvården, förhindrar vi att patienter drabbas av vårdskador och att vi upprepar risker. Tillsammans kan vi göra skillnad för patienter och deras närstående. 

Region Skåne arbetar ständigt på flera plan och med flera olika vårdprocesser för att stärka och förbättra för havande, mödrar, barn och familjer.  
 
BB Hemma och Växa Tryggt är två exempel på detta. Fler exempel är Särskilt förlossningsstöd, Amningsstrategin, Barn som anhörig, Barn i fara, Backa barnet, Barnforum och LEVA-metoden.  

Handlingsplan för patientsäkerhetsarbete 

Det har identifierats flera grundförutsättningar för att medarbetare och chefer tillsammans med patienten ska kunna bedriva en god och säker vård; Kunskap och kompetens, patientdelaktighet, en god säkerhetskultur och en engagerad ledning och styrning.  

Grundförutsättningarna lyfts i Region Skånes handlingsplan för patientsäkerhet. Den beskriver patientsäkerhetsarbetet på övergripande nivå och visar riktningen för det strategiska patientsäkerhetsarbetet i regionens förvaltningar.     

Levande dialog varje dag 

I Region Skåne är patientsäkerhet högsta prioritet. Varje dag hanterar vi och reflekterar kring olika omständigheter som kan påverka en god och säker vård.    

– Genom att uppmärksamma de olika grundförutsättningarna sätts fokus på områden som kontinuerligt påverkar patienter, närstående och medarbetare i olika möten och situationer. Hur har vi det hos oss? Finns det något vi skulle kunna jobba mer med? Hur lär vi av varandra Patientdelaktighet - vad betyder det för mig? Vi behöver hålla den dialogen levande varje dag, säger Ann Svensson, regional chefsjuksköterska.    

Respekt och ödmjukhet  

I Region Skåne finns många goda exempel på vårdprocesser som fokuserar på en god hälsa för mammor och barn.  
 
Både BB Hemma och projektet Växa tryggt är exempel på där grundförutsättningarna för patientsäkerhet är centrala, menar Anna Lindvall Melander, chefsjuksköterska Primärvården Skåne. 

Båda har tagit avstamp utifrån patientens situation och önskan för en trygg, säker och jämlik vård. Ledning och chefer har tidigt sett nyttan och fördelarna och aktivt arbetat för införande. Medarbetarna har kunskap och kompetens kring den situation de ska möta och en förmåga att anpassa utifrån individens och familjernas förutsättningar.  

– Patientrepresentanter har varit delaktiga i utformningen av arbetsmetoderna och den individuella patienten och familjen har stor inverkan i hur planeringen kring den egna vården ser ut. Kulturen genomsyras dessutom av respekt och ödmjukhet inför den egna förmågan, sin kollega, för patient och närstående och övriga man samarbetar och samverkar med. Alla vill samma - skapa bästa tänkbara vård för de personer vi möter varje dag, säger Anna Lindvall Melande, chefsjuksköterska Primärvården Skåne.

Grundläggande förutsättningar för en säker vård    

Den regionala handlingsplanen för ökad patientsäkerhet har fokus på de fyra grundläggande förutsättningar som behövs för en god och säker vård:     

Engagerad ledning och tydlig styrning    

En engagerad ledning och tydlig styrning av hälso- och sjukvården är avgörande för säker vård på alla nivåer.    

En god säkerhetskultur    

En god säkerhetskultur kännetecknas av ett aktivt arbete med att identifiera och minimera risker och skador.    

Adekvat kunskap och kompetens    

För en säker vård behövs tillräckligt med hälso- och sjukvårdspersonal som har adekvat kompetens och goda förutsättningar för att utföra sitt arbete.    

Patienten som medskapare    

När patienten är välinformerad, får delta aktivt i sin vård och ges möjlighet att påverka den utifrån sina önskemål och förutsättningar, kan vården bli ännu säkrare.    

Om patientsäkerhetsdagen  

Världshälsoorganisationen, WHO, har initierat den 17 september som en återkommande internationell patientsäkerhetsdag. Årets tema är: Säker mödra- och förlossningsvård.  

Varje dag dör fler än 800 kvinnor runt om i världen på grund av undvikbara skador kopplat till graviditet och förlossning. Och varje dag förlorar mer än 6 700 nyfödda barn livet. Den pågående globala pandemin har ytterligare försvårat förhållandena för gravida och barn i världen.  

Sverige är ett av de länder som har lägst mödra- och barnadödlighet i världen. Men även i Sverige finns utmaningar som vi måste arbeta aktivt med att åtgärda.  

På Socialstyrelsens webbplats kan du läsa mer om hur det ut i Sverige och världen och om pågående arbeten för att öka patientsäkerheten.

Internationella patientsäkerhetsdagen 2021 på Socialstyrelsens webbplats

Läs mer

Film från Sus: God och säker vård - överallt och alltid