Förändrat svarsutseende för SARS-CoV-2 RNA-påvisning

Från och med måndag den 15 februari kommer prover för SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2) RNA-påvisning som analyserats på Klinisk Mikrobiologi att svaras ut med ett Ct-värde för att du som beställare ska få en uppfattning om virusmängden i provet.

Ct är en förkortning av Cycle threshold och anger vid vilken cykel i PCR-reaktionen den uppmätta substansen blir detekterbar.

Ju lägre Ct-värde, desto större mängd av den uppmätta substansen, i det här fallet SARS-CoV-2 viruskomponenter, innehåller provet.

Ct-värdet ger således en fingervisning om hur mycket virus provet innehåller och kan ge en uppfattning om eventuell smittsamhet hos personen som blivit provtagen.

Ett Ct-värde är inget absolut mått på virusmängd, utan påverkas av vilket instrument analysen utförs på, provtagningsmedium, provtagningsteknik och –lokal. Vid jämförelse av Ct-värden av SARS-CoV-2 RNA-påvisningar från samma patient ska därför dessa faktorer beaktas.

Om virushalten i provet är låg kommer Ct-värdet att följas av kommentaren ”svagt positiv”. Eftersom analysmetoderna skiljer sig åt, kan samma numeriska Ct-värde från olika analysinstrument komma att kommenteras olika.

För SARS-CoV-2 RNA-påvisning på Simplexa-instrumentet och VitaPCR anges Ct-värden inte i provsvaret.