Intervju med professor Anna Forsberg om personcentrerad vård, hur vi uppnår det och hur SDV kan bidra

Dokumentation viktig del i den personcentrerade vården

Det pågår en omvandling inom hälso- och sjukvården mot personcentrerad vård. Men vad betyder det egentligen? Och hur stödjer Skånes digitala vårdsystem, SDV den personcentrerade vården?

I grunden handlar personcentrerad vård om att patienten inte ska ses bara som sin sjukdom, utan först och främst som en person med unika behov och erfarenheter. Men arbetar vi inte redan så? Nej, säger Anna Forsberg, professor i omvårdnadsvetenskap vid Lunds universitet.

- Ja, vi har patienten i centrum, men betraktar personen enbart som kopplad till sin sjukdom. Vi måste uppgradera våra patienter till kompetenta individer i ett sammanhang, vilket vi som vårdgivare också är väldigt beroende av för att kunna anpassa behandling och olika åtgärder på ett bra sätt.

Anna Forsberg listar tre viktiga delar för att uppnå personcentrerade vård. Det handlar om patientens berättelse, partnerskapet eller vårdrelationen, samt dokumentation och journalföring.
– Dokumentationen är bärare av den personcentrerade vården, den behöver stödja personcentreringen, konstaterar hon.

SDV ska bli ett stöd

Amy Andersson och Anna Saur Öberg ansvarar för patientmedverkan i arbetet med SDV, och de ser att det nya vårdsystemet kan bidra till mer personcentrerad vård.
- Det finns redan bra stöd i den nya plattformen för detta, vi ska bara se till att utnyttja det fullt ut. Att vi börjar arbeta mer med realtidsdokumentation och att det kommer bli en och samma journal oavsett vårdtillfälle underlättar för personcentrerad vård, säger Anna Saur Öberg.

Dokumentationen ger möjlighet för vårdpersonalen och patienten att gemensamt skriva in uppgifter och önskemål som är viktiga, och även sådant som ansvarsfördelning kan dokumenteras. Det innebär att det blir tydligt i vårdrelationen vad patienten gör, och vad hälso- och sjukvården vården gör, och den fördelningen tillsammans med övriga uppgifter följer sedan med under hela patientresan och behöver inte upprepas hela tiden.

Checklista för arbetet med SDV

För att göra det enklare att tänka personcentrerad vård i utvecklingen av SDV har Amy Andersson och Anna Saur Öberg tagit fram en checklista, för att använda inom projektet. Den ska användas vid acceptanstester som ett stöd i systemutvecklingen av SDV.

- Vi vill att vi redan nu ska se vilka möjligheter det finns för personcentrerat dokumentationsstöd i SDV, men också ställa oss frågan vad vi vill ska finnas och vad som kanske saknas och behöver utvecklas, förklarar Anna Saur Öberg.

- När vi nu arbetar med att utforma ett nytt vårdsystem vore det ju konstigt om vi inte tog tillfället i akt och anpassade så långt det är möjligt efter personcentrerad vård, säger Amy Andersson.

Patientkontrakt täcks in

Checklistan ställer frågor som täcker in patientberättelse och partnerskap, men även patientkontrakt. Patientkontraktet är en sammanhållen plan över inplanerade vårdinsatser som gör patienten mer delaktig i sin vård, som regeringen och regionen i Sverige kommit överens om att införa. Det är en överenskommelse som vården och patienten utformar tillsammans, som ska bidra till samförstånd och delat ansvar mellan patienten och vården.

Är ni intresserade av att se checklistan kontakta Amy Andersson eller Anna Saur Öberg.