Produktionsstyrning

Produktionsstyrning handlar om att tillse att kapacitet möter behov över tid

Syftet med produktionsstyrning

Utgångspunkten för produktionsstyrningen är att skapa största möjliga värde utifrån invånarnas behov. Invånarnas tillgång till vård är tätt sammankopplat med hälso- och sjukvårdens kapacitet, effektivitet och produktivitet. Kapacitetsbrister påverkar patientsäkerheten negativt då patienter inte får vård i rätt tid eller att vårdgarantins tidsgräns inte nås. Kapacitetsbristen påverkar också arbetsbelastningen och medarbetarnas möjligheter till egen utveckling och förbättringsarbete. Arbetsbelastningen påverkar hälso- och sjukvårdens attraktivitet som arbetsplats.

Med produktion avses tillhandahållandet av tjänster. Produktionsstyrning syftar till att, genom beslut och handling, styra produktionen så att verksamhetens kapacitet möter individers nuvarande och framtida hälso- och sjukvårdsbehov utifrån verksamhetens mål, med hänsyn till ekonomiska ramar.

Grundprinciper för Region Skånes system för produktionsstyrning

Produktionsstyrningen är nivåvis och följer en cyklisk process. Med cyklisk menas återkommande och innehåller momenten planering, genomförande, uppföljning och förbättring av produktionen. Med nivåvis avses organisatoriska nivåer inom Region Skåne som är aktiva och delaktiga, från politisk till teamnivå. Varje nivå säkerställer att ingen olöst kapacitetsbrist släpps igenom till nästa nivå. Detta skapar förutsättningar för såväl stabilitet som tidiga signaler på obalanser.

Information och utbildningsmaterial

Material är under framtagande och publicering sker löpande efter hand som detta färdigställs.

Metoder och verktyg

Material är under framtagande och publicering sker löpande efter hand som detta färdigställs. För närvarande finns följande:

Produktionsstyrning

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.