Verktyg och mallar

Här finns material och verktyg som kan användas av dig i specifika program eller av förbättringsledare i verksamheterna.

Rapporterna Att mäta för att veta, samt Gör och lär, finns på Rapportsidan: Rapporter och skrifter

Verktyg och mallar

 • A3-metoden

  A3-metoden är ett sätt att kommunicera, för att visualisera ett problemområde och skapa samsyn. Syftet är främst att lösa aktuella problem men också att göra problemlösningsprocessen transparent och lätt att lära ut.

  Instruktioner

  Varje uppgift som en verksamhet ställs inför sammanfattas på ett enda papper. Författaren till A3 utgörs av den som äger problemet. Ägaren måste utveckla sin kunskap beträffande problemet för att kunna producera ett meningsfullt förslag. Oftast påbörjas förståelse-/kunskapsresan med en preliminär A3, vars syfte är att identifiera grundorsakerna. Låt A3 vara ett levande dokument, med raderingar/överstrykningar och ändringar som resultat av många människors bidrag.

  A3-metoden introduktion (ppt-fil)
  A3-metoden för utskrift i A3-format (ppt-fil)

 • Ansvarsmodell HUKI (RACI på engelska)

  En metod för att säkerställa rätt ansvar, det vill säga vem har ansvar för vad. 

  Instruktion

  Ansvarsmodell HUKI (ppt) 

 • Checklista för framgångsrikt förbättringsarbete

  Undersökningar har visat att chanserna att lyckas med förbättringsarbete ökar om arbetsteamet och den omgivning som teamet verkar i uppfyller vissa förutsättningar. För att framgångsrikt kunna genomföra förbättringar måste det finnas en viss grad av mognad hos den enhet som genomför ett förändringsarbete.

  Syftet med detta formulär är att ge en överblick över era förutsättningar att genomföra förbättringsarbetet utifrån hur det ser ut i just er verksamhet.

  Faktorer som bidrar till ett framgångsrikt förbättringsarbete (pdf)

 • Enkät - mall

  En mall att utgå ifrån om du vill formulera frågor till en grupp.

  Mall för enkät (doc)

 • Fem varför?

  Fem varför? är ett enkelt och handfast sätt att hitta rotorsaker!

  Tänk på att:

  • Svaren ska vara relevanta för problemet och inte vara svepande (som "för lite resurser").
  • Bara fråga så länge svaren är relevanta. När svaren inte längre ger någon ytterligare information så backa ett svar, det föregående svaret är ofta rotorsaken!

  I detta dokument hittar du tre mallar som alla bygger på metoden.

  Fem varför? (ppt)

 • Fiskbensdiagram

  Fiskbensdiagram är ett verktyg för att åskådliggöra orsaker till ett problem.

  Instruktioner

  Fiskbensdiagram (ppt)

  Fiskben tom mall (ppt)

 • Förändringsledning
 • Gröna korset

  Gröna korset är i grunden en metod för att visualisera avvikelser som risker och skador i olika sammanhang. Den kan även användas för att följa utveckling av olika fokusområden.

  Metoden används med fördel i samband med daglig styrning/pulsmöten eftersom den är snabb och enkel.

  Gröna korset - introduktionsfilm (längd 2 min)

  Grönt kors ska vända skånsk psykiatri rätt (artikel i Dagens medicin, 2017-02-10)

 • Hattmodellen

  Sex tänkarhattar är en tankemetod som beskrivits i boken med samma namn av Edward de Bono. De sex tänkarhattarna symboliserar olika sätt att tänka, och ska användas genom att man enskilt eller i grupp fokuserar på ett problem från sex olika perspektiv. De sex hattarna har olika färger och tas på antingen mentalt eller fysiskt.

  Instruktioner

  Hattmodellen (pdf)

 • Intressentanalys

  Verktyg som hjälper dig att identifiera vem eller vilka intressenter som påverkas av förbättringen/förändringen.

  Instruktion

  Intressentanalys (ppt)

 • Kommunikationsbudskap - mall
  • Varför?
  • Vad?
  • Hur?

  Kommunikationsbudskap - mall

 • Kraftfältsanalys

  Enligt Kurt Lewin hålls en organisation i balans genom samspelet mellan två motsatta styrkegrupperingar; de som söker främja förändringar (De drivande krafterna) och de som försöker behålla status quo (De hindrande krafterna). Lewin menar att denna dynamiska balans (”Jämviktsläge”) skapas av krafter som verkar i motsatt riktning. Krafterna som jobbar mot varandra inkluderar personer, levnadsvanor, traditioner och attityder.

  Idén med Kraftfältsdiagrammen är att tydliggöra vilka krafter som verkar i vilken riktning vid en given frågeställning.

  Kraftfältsanalys (ppt)

 • Kundens röst (Voice of the Customer VOC)

  VOC: Kundens egen beskrivning av de varor och tjänster vi levererar, samt egenskaper och funktionalitet hos dessa.

  För att förstå kundens "röst", det vill säga kunden/patientens egentliga behov, så bör vi fråga kunden/patienten om deras krav/önskemål på det de det vi levererar, inte bara anta det. Framförallt gäller det som vi definierat som resultat, "Output", från processen.

  Kundens röst  - mall (Voice of the Customer) - ppt 

 • PGSA-hjulet

  Förbättringshjulet PGSA (planera, göra, studera, agera) är ett verktyg som kan användas vid kvalitets- och förbättringsarbete i en organisation.

  Instruktioner

  I den första fasen har ett problem identifierats i organisationen och man planerar en lösning. När detta är gjort inleds andra fasen där lösningen genomförs. I tredje fasen studeras effekterna av den lösning som man tillämpat, och i den fjärde fasen agerar man så att samma problem inte skall uppstå på nytt. Dessa faser ”rullar” sedan på och används kontinuerligt för att uppnå ständiga förbättringar.

  PGSA (ppt)

  Mall:
  Testcykeljournal - PGSA (doc)

  Arbetsblad PGSA-hjul (ppt)

  Film om PGSA-hjulet:
  The PDSA Cycle (Youtube)

 • PICK-graf - prioritera idéer och förslag

  När man arbetar med ständiga förbättringar och utvecklar sin verksamhet behöver man ibland värdera och prioritera bland idéer och förslag.

  En PICK-graf är ett prioriteringsverktyg där PICK står för Possible, Implement, Consider och Kill och är en ”fyrfältare” där man skattar idéerna utifrån två perspektiv: kostnad/ansträngning och effekt/påverkan på verksamheten.

  Instruktion

  PICK-graf (ppt)

 • Prioritering

  När man arbetar med ständiga förbättringar och utvecklar sin verksamhet behöver man ibland värdera och prioritera bland idéer och förslag.

  Det finns många sätt att göra detta på, från att genomföre en enkel multiröstning där alla får ett antal poäng/streck att fördela på det som ska prioriteras, via värderingsmatriser (ex "Pick-graf") till beslutsmatriser och parvis jämförelse då en exakt prioritering bör ske.

  Prioritering - ppt

 • Problemformulering med 7 frågor

  Problemformulering är en faktabaserad beskrivning av en situation eller ett resultat som skiljer sig från det önskade. Här finner du utbildningsmaterial för att kunna ta fram en bra problemformulering, en lämplig start i förbättringsarbete där lösningen inte är uppenbar.

  Instruktioner

  Problemformulering med 7 frågor (ppt)

  Problemformulering - din bästa start i förbättringsabetet! (digital utbildning)

 • Processkartläggning

  Inom kvalitetsområdet betyder process en serie sammankopplade aktiviteter som upprepas och skapar värde för någon. Processen har en väl definierad början och ett väl definierat slut.

  Genom kartläggning av processerna i en verksamhet uppnås en processförståelse som ger möjlighet att identifiera problem/förbättringsområden. På så sätt kan du styra/utveckla processerna till att fungera bättre och effektivare, samt skapa förutsättningar för utveckling och förebyggande åtgärder.

  Instruktioner

  Processkartläggning (ppt)

 • Pulsmöten

  Pulsmöten används för daglig styrning av kapacitet och ska säkerställa en tvärfunktionell informationsspridning om produktionssituationen, riskanalyser, och annan viktig information som krävs för att hantera den dagliga vården och patientlogistiken.

  Arbetssättet stödjer ett avvikelsebaserat förbättringsarbete, dvs tar avvikelser till förbättringstavlan. I anslutning till tavlan ska man också kunna följa kritiska vårdlogistiska- och vårdkvalitetsnyckeltal.

  Mall:
  Exempel på pulstavla (xls)

 • Sju kvalitetsverktyg

  Sju vanliga och praktiskt användbara presentationsformat vid förbättrings- och kvalitetsarbete.

  Sju kvalitetsverktyg - ppt

 • SMART:a mål

  Att beskriva:

  • Specifika
  • Mätbara
  • Accepterade
  • Realistiska och
  • Tidsatta mål

  Instruktion

  SMART:a mål - ppt

 • SWOT-analys

  SWOT-analys är ett verktyg inom processen för att utforma en lämplig strategi. Den används för att analysera den interna och externa miljön kring en organisation, och ger ofta mycket användbar information. Den interna miljön utgörs av S och W i SWOT och består av styrkor (strengths) och svagheter (weaknesses). Den externa miljön utgörs av O och T vilket står för möjligheter (opportunities) och hot (threats).

  SWOT kan med fördel även användas i andra projekt där modellen kan anses vara lämplig och bidra med information. De externa faktorerna kan även sättas in i ett PEST/PESTLE-analys för en mer utförlig analys av den externa miljön i förhållande till politiska, ekonomiska, sociala, teknologiska, rättsliga och miljömässiga faktorer.

  Instruktioner och mallar

  SWOT-analys (ppt)

  SWOT-analys mall (Mallar.eu)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter