Verktyg och mallar

Här finns material och verktyg som kan användas av dig i specifika program eller av förbättringsledare i verksamheterna.

Verktyg och mallar

 • A3-metoden är ett sätt att kommunicera, för att visualisera ett problemområde och skapa samsyn. Syftet är främst att lösa aktuella problem men också att göra problemlösningsprocessen transparent och lätt att lära ut.

  Instruktioner

  Varje uppgift som en verksamhet ställs inför sammanfattas på ett enda papper. Författaren till A3 utgörs av den som äger problemet. Ägaren måste utveckla sin kunskap beträffande problemet för att kunna producera ett meningsfullt förslag.

  Oftast påbörjas förståelse-/kunskapsresan med en preliminär A3, vars syfte är att identifiera grundorsakerna. Låt A3 vara ett levande dokument, med raderingar/överstrykningar och ändringar som resultat av många människors bidrag.

  A3-metoden introduktion (ppt-fil)
  Att förbättra med A3-metoden - Ny digital utbildning!
  A3-mall (excel-fil)
  A3-mall poster (ppt-fil)
  A3-mall skärm (ppt-fil)
  A3-mall utskrift (ppt-fil)

 • Undersökningar har visat att chanserna att lyckas med förbättringsarbete ökar om arbetsteamet och den omgivning som teamet verkar i uppfyller vissa förutsättningar. För att framgångsrikt kunna genomföra förbättringar måste det finnas en viss grad av mognad hos den enhet som genomför ett förändringsarbete.

  Syftet med detta formulär är att ge en överblick över era förutsättningar att genomföra förbättringsarbetet utifrån hur det ser ut i just er verksamhet.

  Checklista - ett formulär för framgångsrikt förbättringsarbete (ppt)

 • CT-träd är en metod att bryta ner ett (ibland ospecifikt) kundbehov till olika mätbara egenskaper som värderas av kunden (till exempel kvalitet, tid, bemötande) och vidare till mer eller mindre påverkbara faktorer för nämnda egenskaper.

  Metoden är effektiv i att skapa förståelse och samsyn kring behovet, de egenskaper som kunden värderar och som eventuellt inte uppfylls, samt vilka påverkande faktorer som finns och därmed behöver förstås och hanteras för att behoven skall mötas.

  Metodbeskrivning CT-träd (Pdf)

 • En mall att utgå ifrån om du vill formulera frågor till en grupp.

  Mall för enkät (doc)

 • Fem varför? är ett enkelt och handfast sätt att hitta rotorsaker!

  Tänk på att:

  • Svaren ska vara relevanta för problemet och inte vara svepande (som "för lite resurser").
  • Bara fråga så länge svaren är relevanta. När svaren inte längre ger någon ytterligare information så backa ett svar, det föregående svaret är ofta rotorsaken!

  I detta dokument hittar du tre mallar som alla bygger på metoden.

  Fem varför? (ppt)

 • Fiskbensdiagram är ett verktyg för att åskådliggöra orsaker till ett problem.

  Instruktioner

  Fiskbensdiagram (ppt)

  Fiskben tom mall (ppt)

 • Gröna korset är i grunden en metod för att visualisera avvikelser som risker och skador i olika sammanhang. Den kan även användas för att följa utveckling av olika fokusområden.

  Metoden används med fördel i samband med daglig styrning/pulsmöten eftersom den är snabb och enkel.

  Gröna korset - introduktionsfilm (längd 2 min)

  Grönt kors ska vända skånsk psykiatri rätt (artikel i Dagens medicin, 2017-02-10)

 • Verktyg som hjälper dig att identifiera vem eller vilka intressenter som påverkas av förbättringen/förändringen.

  Instruktion

  Intressentanalys (ppt)

 • Kompetensmatris är ett generiskt verktyg för att beskriva vilka kompetenser som krävs för en roll/tjänst/funktion samt önskade och aktuella kompetensnivåer för denna.

  Kompetensmatris  (ppt)

 • Kontrollplan är en metod för processtyrning. Den syftar till att långsiktigt tillse att ett resultat/utfall bibehålls inom förutbestämda gränser. Principen är att följa utfallet men styra de påverkande faktorerna så att dessa bibehålls inom angivna gränser och att någon eller något reagerar direkt om dessa gränser passeras.

  Metoden möjliggör proaktivitet genom tidiga varningar och insatser som gör att man kan undvika oönskade utfall.

  Kontrollplan mall (excel-fil)

  Kontrollplan (ppt-fil)

 • Enligt Kurt Lewin hålls en organisation i balans genom samspelet mellan två motsatta styrkegrupperingar; de som söker främja förändringar (De drivande krafterna) och de som försöker behålla status quo (De hindrande krafterna).

  Lewin menar att denna dynamiska balans (”Jämviktsläge”) skapas av krafter som verkar i motsatt riktning. Krafterna som jobbar mot varandra inkluderar personer, levnadsvanor, traditioner och attityder.

  Idén med Kraftfältsdiagrammen är att tydliggöra vilka krafter som verkar i vilken riktning vid en given frågeställning.

  Kraftfältsanalys (ppt)

 • VOC: Kundens egen beskrivning av de varor och tjänster vi levererar, samt egenskaper och funktionalitet hos dessa.

  För att förstå kundens "röst", det vill säga kunden/patientens egentliga behov, så bör vi fråga kunden/patienten om deras krav/önskemål på det vi levererar, inte bara anta det. Framförallt gäller det som vi definierat som resultat, "Output", från processen.

  Kundens röst  - mall (Voice of the Customer) - ppt 

 • Förbättringshjulet PGSA (planera, göra, studera, agera) är ett verktyg som kan användas vid kvalitets- och förbättringsarbete i en organisation.

  Instruktioner

  I den första fasen har ett problem identifierats i organisationen och man planerar en lösning. När detta är gjort inleds andra fasen där lösningen genomförs. I tredje fasen studeras effekterna av den lösning som man tillämpat, och i den fjärde fasen agerar man så att samma problem inte skall uppstå på nytt.

  Dessa faser ”rullar” sedan på och används kontinuerligt för att uppnå ständiga förbättringar.

  PGSA (ppt)

  Mall:
  Testcykeljournal - PGSA (doc)

  Arbetsblad PGSA-hjul (ppt)

  Film om PGSA-hjulet:
  The PDSA Cycle (Youtube)

 • När man arbetar med ständiga förbättringar och utvecklar sin verksamhet behöver man ibland värdera och prioritera bland idéer och förslag.

  En PICK-graf är ett prioriteringsverktyg där PICK står för Possible, Implement, Consider och Kill och är en ”fyrfältare” där man skattar idéerna utifrån två perspektiv: kostnad/ansträngning och effekt/påverkan på verksamheten.

  Instruktion

  PICK-graf (ppt)

 • När man arbetar med ständiga förbättringar och utvecklar sin verksamhet behöver man ibland värdera och prioritera bland idéer och förslag.

  Det finns många sätt att göra detta på, från att genomföra en enkel multiröstning där alla får ett antal poäng/streck att fördela på det som ska prioriteras, via värderingsmatriser (ex "Pick-graf") till beslutsmatriser och parvis jämförelse då en exakt prioritering bör ske.

  Prioritering - ppt

 • Problemformulering är en faktabaserad beskrivning av en situation eller ett resultat som skiljer sig från det önskade. Här finner du utbildningsmaterial för att kunna ta fram en bra problemformulering, en lämplig start i förbättringsarbete där lösningen inte är uppenbar.

  Instruktioner

  Problemformulering med 7 frågor (ppt)

  Problemformulering - din bästa start i förbättringsarbetet! (digital utbildning)

 • Inom kvalitetsområdet betyder process en serie sammankopplade aktiviteter som upprepas och skapar värde för någon. Processen har en väl definierad början och ett väl definierat slut.

  Genom kartläggning av processerna i en verksamhet uppnås en processförståelse som ger möjlighet att identifiera problem/förbättringsområden. På så sätt kan du styra/utveckla processerna till att fungera bättre och effektivare, samt skapa förutsättningar för utveckling och förebyggande åtgärder.

  Instruktioner

  Processkartläggning (ppt)

 • Mall som hjälper verksamheten att planera sin verksamhet. Det är möjligt att använda mallen på övergripande liksom lokal nivå. Mallen räknar fram en veckotakt samt följer upp denna mot utfall och inflöde. Till hjälp finns ”Vägledning för att beräkna veckotakt” som ger stöd i var information kan hittas i olika system. 

  Regional mall för produktionsplanering

  Produktionsplanering version 1.1 (xlsx)

  Vägledning för att beräkna veckotakt

  Vägledning för att beräkna veckotakt ver.1 (pdf)

 • Pulsmöten används för daglig styrning av kapacitet och ska säkerställa en tvärfunktionell informationsspridning om produktionssituationen, riskanalyser, och annan viktig information som krävs för att hantera den dagliga vården och patientlogistiken.

  Arbetssättet stödjer ett avvikelsebaserat förbättringsarbete, dvs tar avvikelser till förbättringstavlan. I anslutning till tavlan ska man också kunna följa kritiska vårdlogistiska- och vårdkvalitetsnyckeltal.

  Mall:
  Exempel på pulstavla (xls)

 • Sju vanliga och praktiskt användbara presentationsformat vid förbättrings- och kvalitetsarbete.

  7 sätt att visa data = 7 kvalitetsverktyg:

 • Att beskriva:

  • Specifika
  • Mätbara
  • Accepterade
  • Realistiska och
  • Tidsatta mål

  Instruktion

  SMART:a mål - ppt

 • Denna modul behandlar några grundläggande begrepp som kan användas för att kategorisera olika former av arbete. Om vi är medvetna om vad värdeskapande innebär, blir det lättare att identifiera andra former av arbete som kan ifrågasättas, göra mindre av detta och på så sätt frigöra tid för det som skapar värde. Begreppet värdeskapande är ett av fundamenten i förbättringsarbete.

  Värdeskapande och slöseri  (ppt)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.