Karriärstöd - Från student till docent

Vetenskap bygger det fundament på vilket hälso- och sjukvård vilar. För att stödja och välkomna studenter och medarbetare hela vägen till en docentur erbjuder Lunds universitet och Region Skåne (ALF-region Skåne) karriärstöd ”Från student till docent”.

Syfte och målgrupp

Syftet med karriärstödet Från student till docent är att lyfta och förtydliga det vidtäckande stöd som finns inom Lunds universitet och Region Skåne för att stimulera, främja, och premiera fler att följa en karriär inom klinisk forskning i Skåne.

Karriärstödet gäller alla legitimerade yrkesgrupper, både privat eller offentligt anställda i Skåne. Utbildningsnivå och stöd finns beskrivet i handlingsplanen.

ALF-Region Skåne

ALF står för avtal om läkarutbildning och forskning. ALF-region Skåne har sedan länge verkat för att stödja utvecklingen Från student till docent inom skånsk hälso- och sjukvård. Detta stöd är manifesterat i ett antal permanenta satsningar i form av bland annat tjänsteutrymmen, forskningsstöd och lönepåslag.

Från student till docent är en sammanställning av ALF-region Skånes sammanhållna stöd för karriärutveckling inom klinisk forskning från grundutbildning till docentur.

Förvaltningsinformation och kontaktuppgifter

Vid frågor, ta kontakt med forskningschef eller samordnare för den förvaltning du är intresserad att få karriärstöd från. Observera att stödet kan skiljas åt mellan de olika förvaltningarna.

För övergripande frågor om karriärstödet kontakta Gavyn Edmunds (forsknings- och innovationsstrateg) via
e-postadress: gavyn.edmunds@skane.se

 • Helsingborgs lasarett/Ängelholms sjukhus stödjer forskningsintresserade på olika nivåer, oberoende om man befinner sig i en forskningsberedande fas, är doktorand, disputerad, vill bli docent eller vill etablera en egen forskagrupp.

  Kontakt vid frågor för Helsingborgs lasarett/Ängelholms sjukhus

  Vid frågor eller för mer specifik information, ansökningsblanketter ta kontakt med Simon Heissler, forskningssamordnare Helsingborgs lasarett/Ängelholms sjukhus.

  Vad stödet innebär för Helsingborgs lasarett/Ängelholms sjukhus

  Stödet ges bland annat genom utbildningar, infrastruktur eller kostnadsstöd.

  • Kostnadsfri GCP utbildning.
  • Kostnadsstöd för ansökan om etikprövning.
  • Kostnadsstöd för Open Access.
  • Ekonomiskt bidrag till konferens där sökanden presenterar egna data.
  • Projektstöd i statistik.
  • SPSS/Endnote.
  • Ekonomiskt stöd för magister-/mastersprogram.
  • Feedback på forskningsprojekt eller forskningsidé för unga forskare.
  • Forskar AT.
  • Forskningsveckor för doktorander.
  • Tjänsteutrymme för kliniska forskare (ämnesansvarig eller kursortsansvarig läkarprogrammet) eller andra yrkeskategorier än läkare.
  • Kostnadstäckning för lön för att frigöra tid att gå obligatorisk docentkurs.
  • Ekonomiskt stöd för finansiering av forskningstid vid ansökan om adjungerat lektorat/professur.
  • Medel för implementering av evidensbaserad metod, vårdprogram eller behandling.
  • Information och guidning om ansökningar till Stig och Ragna Gorthons stiftelse och Thelma Zoégas fond.
 • Kontaktperson vid frågor för Skånes universitetssjukvård

  Stefan Volk Jovinge, forskningschef Skånes universitetssjukvård.
  E-postadress: stefan.volkJovinge@skane.se

  Seminarieserie erbjuds för blivande docenter

  En gång per år kan alla disputerade inom vårdprofessioner i Region Skåne anmäla sig till en seminarieserie som har som syfte att inspirera, ge stöd och nätverk till disputerade för att de ska ta steget att bli docenter. 

  Varje seminarietillfälle har olika teman och båda nationella och internationella föreläsare medverkar. Deltagarna får lära sig att söka anslag till sin forskning, får strategier för att kunna kombinera forskning och kliniskt arbete, samt hur man genomför kliniska prövningar och translationell forskning.

  Skånes universitetssjukhus genomför seminarieserien tillsammans med Medicinska fakulteten på Lunds universitet med finansiering från Region Skåne.

  För mer information kontakta:

 • Kontaktperson vid frågor för Skånes sjukhus nordost

  Isam Atroshi, forskningschef Skånes sjukhus nordost
  E-postadress: isam.atroshi@skane.se

 • Kontaktperson vid frågor inom Medicinsk service

  Catarina Lundin, forskningschef Medicinsk service.
  E-postadress: catarina.cl.lundin@skane.se

 • Kontaktperson vid frågor inom Primärvården

  Susanna Calling, forskningschef Primärvården.
  E-postadress: Susanna.calling@skane.se

  Introduktionskurs i medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete för ST-läkare

  Centrum för primärvårdsforskning (CPF) erbjuder en åttadagarsutbildning i medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete för ST-läkare, oavsett inriktning. Utbildningen ger grundläggande kunskap om medicinsk forskning och kvalitetsarbete. Deltagarna introduceras i ämnen som vetenskapsteori, epidemiologi, statistik, studiedesign, etik och implementering.

  Deltagare får efter genomgången utbildning Socialstyrelsens intyg om kurs i delmål 19 (SOSF 2008:17) respektive delmål a5 (SOSF 2015:8). Kursen ges på uppdrag av Region Skåne.

  Nationella forskarskolan i allmänmedicin

  Nationella forskarskolan i allmänmedicin vill ge doktorander i allmänmedicin möjligheter och erfarenheter utöver det som ges via ordinarie doktorandutbildning. Forskarskolan vill stimulera till kreativa och hållbara miljöer för forskning i primärvård och uppmuntra multidisciplinär forskning.

 • Kontaktperson vid frågor inom Psykiatri, habilitering och hjälpmedel

  Daniel Lindqvist, forskningschef Psykiatri.
  E-postadress: Daniel.lindqvist@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.