Ledarskapsutbildningar

I Region Skåne finns olika ledarskapskurser/ledarskapsprogram som arrangeras centralt och är specialitetsövergripande. Samtliga har ett kursinnehåll som är anpassat efter SoS föreskrifter och allmänna råd, enligt 2008 och 2015 års förordningar. För att uppnå specialistkompetens behöver alla någon form av ledarskapsutbildning men behoven är olika.  Därför har vi flera nivåer på våra kurser. De sträcker sig från en kortare tvådagars kurs till den längre LML-kursen som löper över 12 månader. För den som vill utvidga och fördjupa sin utbildning inom ledarskap och management finns dessutom ett speciellt program, Ledarskaps-ST.

 • Kortkurs

  Ledarskapskurs för ST-läkare i Region Skåne

  Introduktionskurs i ledarskap som motsvarar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kompetens inom delmål a1, a2 och a6 för ST 2015, för ST 2008 delmål 17-18 samt del av delmål 14-15. Utbildningen omfattar två heldagar schemalagd tid, samt en instuderingsuppgift inför kursstart.  

  Mål:

  • Att introducera begreppet chef- och ledarskap.
  • Att förmedla kunskap motsvarande delmålen a1, a2 samt a6 i ST 2015 och motsvarande i ST 2008, se ovan.

  Upplägg
  Utbildningen ges i internatform. Det är en intensiv kurs som kräver 100% närvaro samt ett aktivt deltagande. Ansvar för den egna utvecklingen sätts i fokus, så att kompetenskraven för delmålen kan uppfyllas. Kursen bygger på föreläsningar och interaktiva moment med upplevelse- och händelsebaserad inlärning.

 • LML

  LML, Läkare – Medarbetare – Ledare
  LML är ett utvecklingsprogram för ST-läkare i Region Skåne med fokus på ledar- och medarbetarrollen.
  LML-programmet är avsett för ST-läkare i Region Skåne med minst två år kvar inom sin specialistutbildning.  Grundkravet gäller generellt, undantag kan göras i samråd med kursledningen. Det finns 24 platser på utbildningen.

  Programmet omfattar sammanlagt cirka två veckor schemalagd tid, därutöver kommer någon timme per vecka att användas för individuella självstudier.

  Bakgrund
  Inom vår organisation finns ett behov av att långsiktigt utveckla läkarnas personliga förutsättningar att samverka i och leda verksamheten,  samt att utveckla den organisatoriska medvetenheten. Utvecklingsprogrammet har tagits fram i samarbete mellan kursledning och kursansvarig i Region Skåne med en strävan att bevara och utveckla framgångsrika moment i tidigare LML.

  Regionövergripande utbildningar finansieras centralt och är ett komplement till de utbildningar som varje utbildande enhet/förvaltning erbjuder lokalt.

  LML är anpassat till Socialstyrelsens gällande föreskrifter och allmänna råd. LML motsvarar kraven som ställs i ST för kompetens inom delmål a1, a2 och a6 gällande ST 2015. Motsvarande för ST 2008 är delmål 16-18 gällande ledarskap, del av delmål 13-15 gällande kommunikation

  Mål

  • Nå insikt i den egna yrkesrollen
  • Uppnå ett aktivt medarbetarskap
  • Utveckla sin självinsikt till sitt personliga ledarskap
  • Öka sin kunskap om hälso- och sjukvårdsorganisationen i Region Skåne
  • Uppnå kunskap motsvarande delmålen a1, a2 samt a6 i ST 2015 och motsvarande i ST 2008, se ovan.

  Programmets uppläggning
  Programmet förutsätter ett aktivt deltagande där ansvar för det egna lärandet sätts i fokus. Det bygger på upplevelse- och händelsebaserad inlärning och kräver närvaro under hela programmet. Programmet är uppdelat i två delar och det är planerat för tre internattillfällen, varav UGL är det första.

  Del 1. En 5-dagars UGL-utbildning (Utveckling av Grupp och Ledare). Varje LML-deltagare går en UGL-utbildning en vecka, måndag – fredag under hösten aktuellt kalenderår. Utbildningen, som är i internatform med extern kursledning, sker i grupp tillsammans med deltagare från andra organisationer. UGL-utbildningen har fokus på grupprocessen och det personliga förhållningssättet.

  Del 2. Startar med ett internat i janiari kalenderåret efter UGL och löper fram till avslut i november.

  I LML finns ett avsnitt om mindfulness och denna del kräver självstudier. Utbildningen i Mindfulness är kopplad till att kunna utveckla en medveten närvaro i ledarskapet.

  Kursen ska utveckla tankar inom områdena ledarskap, den egna organisationen och medarbetarskap, samt dess betydelse för en god arbetstillfredsställelse. Meningen är att skapa tillfällen för reflektion och lärande för det egna personliga ledarskapet. En annan viktig del i LML är kunskap om etik, mångfald och jämlikhet.

  Ytterligare upplysningar
  Du förbinder dig att delta under hela programperioden och med godkännande från din chef eller verksamhetschef. LML vänder sig till alla ST-läkare i Region Skåne. Urval görs så att så många specialiteter som möjligt är representerade och med en geografisk spridning mellan alla förvaltningar. 

  Kursledning och kursansvar
  Ola Björgell, Regionöverläkare AT/ST 
  Per Palo, ledarutvecklare
  Karin Andersson, AT/ST handläggare

 • Ledarskaps-ST

  Ledarskaps-ST är ett koncernövergripande program i ledarskap och management för ST-läkare i Region Skåne.

  Ledarskaps-ST är Region Skånes strategiska satsning på läkare för framtida chefs- och ledaruppdrag. Programmet inrättades 2009 och ska stärka ST-läkares förutsättningar för framtida chefs- och ledaruppdrag inom koncernen.

  Syftet med Ledarskaps-ST är att bidra till ett tydligt och gott ledarskap i Region Skåne och därigenom ge förbättrade förutsättningar för god vård och arbetsmiljö. Tre program har genomförts och sammanlagt har 23 ST-läkare genomgått programmet.

  Här är de åtta ST-läkare som deltog i det tredje programmet

  Ledarskaps-ST i Region Skåne innebär

  • Praktisk och teoretisk utbildning med fokus på sjukvårdsledning, verksamhetsstyrning och ledarskap med utgångspunkt från Region Skånes organisation och uppdrag.
  • Projektarbete åt koncernledningen på deltid under fyra månader.
  • Förlängning av specialisttjänstgöringen (ST) med upp till en månad.

  Mer information om Ledarskaps-ST

  Ledarskaps-ST innebär en praktisk och teoretisk utbildning med fokus på sjukvårdsledning, verksamhetsstyrning och ledarskap med utgångspunkt från Region Skånes organisation och uppdrag. Syftet med ledarskaps-ST är att bidra till ett tydligt och gott ledarskap i Region Skåne och därigenom ge förbättrade förutsättningar för god vård och arbetsmiljö.

  Programmet riktar sig till ST-läkare anställda av Region Skåne som vill utvidga och fördjupa sin utbildning inom ledarskap och management och som är intresserade av framtida chefs- och ledaruppdrag inom koncernen

  • Mål, struktur, handledning

   Mål med programmet

   Deltagaren skall ges grundläggande praktiska och teoretiska förutsättningar för att med engagemang, trovärdighet och trygghet fungera som ledare.

   Effektmål:

   • Att bredda rekryteringsunderlaget av personer till framtida chefstjänster inom koncernen.
   • Att stärka ST-läkares förutsättningar för framtida chefs- och ledaruppdrag inom koncernen.
   • Flertalet av deltagarna ska ha ledaruppdrag inom två år efter avslutat program och efter avslutad ST-tjänstgöring.

   Struktur på Ledarskaps-ST 4

   Programmet är uppdelat i tre fokusområden: management, ledarskap och projektledning med förbättringsarbete

   Områdena management och ledarskap omfattar 23 dagar. Området ”projektledning” innebär att deltagaren gör ett projektarbete åt koncernledningen under fyra månader, deltid (30 %).

   Handledning samt ”skuggning” av annan chef

   I programmet ingår även handledning (gruppcoachning) samt möjlighet att ”skugga” annan chef under 3 dagar.

  • Lokaler, närvaro

   Var genomförs Ledarskaps-ST?

   De flesta utbildningstillfällena hålls i Region Skånes lokaler, Dockplatsen 26 i Malmö eller i Rådhus Skåne, Kristianstad. Internaten, som är två eller tre, kommer att genomföras på konferensställen i Skåne.

   Obligatorisk närvaro

   Deltagarna förbinder sig att delta under hela programperioden och närvaro under de olika momenten är obligatorisk. Programmet förutsätter ett aktivt deltagande och ansvar för det egna lärandet.

  • Deltagande i Ledarskaps-ST 4

   Behörighet

   Behörig att delta i Ledarskaps-ST 4 är ST-läkare med anställning i Region Skåne som genomfört och godkänts i LML/STyrkelyftet/motsvarande. 

   Verksamhetschef nominerar deltagare

   Du kontaktar sin verksamhetschef. Verksamhetschefen bedömer om du har förutsättningar att fungera som chef och ledare i framtiden. Nominering med motivering lämnas på särskild blankett. Du ska komplettera nomineringen med ett personligt brev. Till det personliga brevet bifogar du meritförteckning (CV). Kontaktuppgifter till två referenser ska också anges.

   Genom verksamhetschefens nominering ger hen också sitt godkännande till att du deltar i programmet. Härigenom intygar din verksamhetschef att hen kommer att bereda dig tjänstledighet med lön för att delta i programmets kurser och till dessa kopplade aktiviteter. Hen beviljar dig tjänstledighet för projektarbete (under projektarbetet utgår lön från centrala medel i Region Skåne).

   Nomineringstiden avslutades den 30 november 2015. 

   Urvalsprocess och programstart

   Baserat på verksamhetschefens motivering, personligt brev och CV kommer kandidater att väljas ut för intervju. Intervjuerna hålls i Region Skånes lokaler i Malmö eller Kristianstad. Intervjun tar cirka 1 timme. 

   Pga ett lågt antal nomineringar är det osäkert när urvalsprocess och programstart kan ske. Programstart är inte aktuell under 2016.

   Kontaktperson

   Per Palo, tfn 040-675 30 77, e-post Contact.

  • Ansökan/nominering

   Ansökan/nominering

   Ansökan till Ledarskaps-ST sker genom verksamhetschefs nominering (via ifylld blankett), bilagt med personligt brev av den nominerade samt CV. Genom nomineringen intygar verksamhetschefen att hen kommer att bereda ST-läkaren tjänstledighet med lön för att delta i programmets moment, samt bevilja ST-läkaren tjänstledighet för projektarbete (under projektarbetet utgår ST-läkarens lön från Region Skåne centralt). Antagning sker efter intervju och personlighetstest. Beslutet om antagning tas av HR-direktören.

   Programstart är inte bestämd pga för få nomineringar. 

  • Frågor och svar om Ledarskaps-ST 4

   Vad är det som är speciellt med Ledarskaps-ST?

   Att teoretisk utbildning inom sjukvårdsledning, verksamhetsstyrning och ledarskap med utgångspunkt från den egna organisationen och dess uppdrag varvas med praktik för att omsätta och förmedla nyvunnen kunskap ute i verksamheten.

   Hur utvärderas programmet?

   Deltagarnas synpunkter på programmet är oerhört viktigt. Deltagarna förväntas utvärdera varje enskilt kursmoment och hela programmet efter dess avslut.

   Jag vikarierar som underläkare (har ingen ST-tjänst) och har ett ST-kontrakt, kan jag ansöka till programmet?

   Ja, om du uppfyller de grundläggande kraven och om du nomineras av din verksamhetschef.

   Är Ledarskaps-ST knutit till en särskild specialitet eller sjukhus?

   Nej, Ledarskaps-ST är inte knutit till någon särskild specialitet eller till sjukhus i Region Skåne. Du måste dock ha Region Skåne som din arbetsgivare.

   Var kommer kurserna att hållas?

   De flesta momenten kommer att hållas som dagskurser i Regions Skånes lokaler, oftast i Malmö eller i Kristianstad. Två-tre internat kommer att genomföras. Internaten genomförs på konferensgårdar i Skåne.

   När spikas datum för momenten?

   Preliminära datum för Ledarskaps-ST kommer att publiceras på VGI.

   När kommer handledning att ske?

   Handledning kommer att ske som gruppcoachning och detta kommer att ske i anslutning till kursmomenten, samt under projektarbetet för att minimera din frånvaro från den kliniska tjänstgöringen.

   Ingår UGL-vecka?

   Nej, i det nya Ledarskaps-ST ingår inte UGL. Deltagare förväntas ha genomfört UGL i tidigare ledarskapskurser.

   Kan man göra projektarbetet på heltid i stället för på deltid?

   Projektarbetet löper under en 4-månaders period av pedagogiska skäl.

   I vilken omfattning kan jag tillgodoräkna mig Ledarskaps-ST i min ST.

   Projektarbetet (då du skall genomföra ett förbättringsarbete) i Ledarskaps-ST ingår i målbeskrivningen för nya ST.

   Jag kommer eventuellt att vara föräldraledig under det att programmet pågår, vad händer då?

   Momenten ges bara vid ett tillfälle och det finns ingen möjlighet att gå dem vid annan tidpunkt.

   Jag räknar med att bli färdig specialist inom ett år, vad händer om jag går Ledarskaps-ST?

   Den dag du har uppfyllt målen för specialistkompetens ska du förstås ansöka om att bli specialist. Vi förväntar oss likväl att du slutför programmet. Du måste själv komma överens med din chef om din fortsatta tjänst och att han/hon kommer att bevilja dig ledighet med lön för kursmomenten samt tjänstledigt utan lön för projektarbete. Detta bör ni komma överens om vid din ansökan till Ledarskaps-ST.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter