Kunskapscentrum geriatrik

Vi tillhandahåller ett geriatriskt kvalitetsregister, en kunskapsbank för geriatrik samt utbildar vårdpersonal i demens, nutrition, trafikmedicin och trycksår.

Kunskapscentrum

 • Uppdragsbeskrivning

  Kunskapscentrum för geriatrik ska verka för att:

  • beskriva och följa befintliga resurser inom regionen
  • utveckla och följa resultat av ett geriatriskt kvalitetsregister
  • arrangera eller medverka i utbildning och seminarieverksamhet för olika aktörer inom region och kommuner, med lärosäten och enskilda organisationer för att öka kunskapen om den äldre befolkningen och deras sjukdomar
  • skapa nätverk för att främja geriatrisk vård i Skåne

  Målbeskrivning för Kunskapscentrum geriatrik (pdf)

 • Kontaktuppgifter
  • Ansvarig

   Sölve Elmståhl
   Verksamhetschef geriatrik, professor
   E-post Contact
   Telefon 040-39 13 20

   Besöksadress
   Skånes universitetssjukhus
   Jan Waldenströms gata 35
   Geriatrik
   Malmö

   Postadress
   Skånes universitetssjukhus
   Geriatrik
   205 02 Malmö

  • Medarbetare

   Eva Nordell
   Sjukgymnast och handläggare, ledningsgruppen
   E-post Contact
   Telefon 040-39 13 06

   Beth Dahlrup, tjl
   Vårdutvecklare, ledningsgruppen
   E-post Contact
   Telefon 040-39 13 14

   Arkadiusz Siennicki-Lantz
   Överläkare
   E-post Contact
   Telefon 040-39 13 21

   Mats Pihlsgård
   Statistiker
   E-post Contact
   Telefon 040-39 13 15

   Carin Andersson
   Dietist, ledningsgruppen
   E-post Contact
   Telefon 040-39 13 15

   Anna-Mi Wendel
   Kommunikatör, ledningsgruppen
   E-post Contact
   Telefon 040-39 13 11

  • Referensgrupp
   • Titti Gohed, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Bjuv
   • Marianne Eriksson, ordförande i Omsorgsnämnden, Kristianstad
   • Gilbert Tribo, 2:e vice ordförande i HSN, Region Skåne
   • Tommy Scholler, medicinsk chef och geriatriker, Ystad
   • Sven Oredsson, medicinsk rådgivare, Region Skåne
   • Göran Ilestam, distriktläkare, Region Skåne
  • Referenspersoner kunskapsbanken

   ADL

   vakant

   Bilkörning

   vakant

   Demens

   Eva Granvik
   Leg sjuksköterska, landskoordinator för BPSD-registret,
   enhetschef vid Kunskapscentrum för demenssjukdomar,
   Region Skåne

   Fall

   Erik Rosendahl, docent,
   Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering,
   Umeå universitet

   Livskvalitet

   Synneve Dahlin-IvanoffMed Dr, professor, 
   Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, 
   Göteborgs  universitet.

   Läkemedel

   Johan Fastbom,Professor i geriatrisk farmakologi, 
   Aging Research Center (ARC) och Socialstyrelsen

   Munhälsa

   vakant

   Nutrition

   Gerd Faxén IrvingLeg dietist, med dr. Klinisk geriatrik, 
   Karolinska Universitetssjukhuset,
   Huddinge, 
   Stockholm

   Palliativ vård

   vakant

   Smärta

   vakant

   Stroke

   Ann-Cathrin JönssonLeg sjuksköterska, docent,
   Inst för Hälsovetenskaper,
   Lunds universitet

   Trycksår

   Christina Monsen, Leg. sjuksköterska - sårkoordinator,
   Skånes universitetssjukhus

   Urininkontinens

   Karin Stenzelius, leg. sjuksköterska, dr med. vet., klinisk lektor och avdelningschef vid UroGynCentrum, Urologi, 
   Skånes universitetssjukhus, Lund

 • Rapporter och reportage

  Metod och implementering av åtgärdsprogram vid undernäring hos äldre vårdtagare - ett samverkansprojekt mellan Staffanstorps kommun, Vårdcentralen. Andersson C,  Johansson E, Bianconi- Svensson S,  Berglund B,  Fritz M.
  ISBN 978-91-975977-1-5 

  Hur kan äldres vård och omsorg förbättras? - Utveckling av ett geriatriskt kvalitetsregister. Elmståhl S, Nordell E, Kragh A, Schöller T
  Geriatriskt utvecklingscentrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö, 2011; 1-12. ISBN 978-91-975977-0-8 

  Upplevd hälsa och funktionsförmåga bland män och kvinnor, 60 till 93 år i Skåne. Elmståhl S, Salameh G, Ekström H

  Kommunal äldreomsorg i Skåne Enkätundersökning om boende, resurser och insatser. Nordell E, Elmståhl S

 • Kvalitetsregister (SveGer)

  Geriatriska klinken har i påbörjat arbetet med att skapa ett nationellt kvalitetsregister inom geriatrik - SveGer. Sedan 10 år tillbaka finns ett lokalt register som Geriatriska kliniken använder inom sin verksamhet och på Kommunens rehabiliteringsavdelning (KRA) i Malmö.

  Kvalitetsregistrets syfte är att

  • vara en kunskapsbas för äldres funktion i samband med sjukdom
  • vara ett vardagligt redskap för att följa resultaten av insatser, identifiera riskpopulationer (t.ex. malnutrition, smärta, inkontinens, fall, olämplig läkemedelsanvändning )
  • vara en indikator på behov av förändringar/förbättringar
  • medverka till standardisering av vård och omsorg
  • öka delaktighet hos patient/vårdtagare

  I händelse av att ansökan godkänns kommer Region Skåne att vara personuppgiftsansvarig. Avtal med Registercentrum Syd (RC Syd) finns för webbaserad registrering av uppgifterna i SveGer.

  Det geriatriska kvalitetsregistret innehåller 11 signalfrågor som ska fyllas i vid inskrivning/primärbedöming och vid utskrivning/återbedömning.

  Det finns manualer till hur frågorna ska besvaras; en för kommun, en för primärvård och en för slutenvård. Guidelines avseende CGA (comprehensive geriatric assessment), som är kopplat till frågorna har utarbetats.

  Registrering av uppgifter i SveGer följer de lagar som finns avseende insamlande av patientdata. I patientinformationen framgår vilka rättigheter patienter har i samband med att information samlas in.

  Kontakta Sölve Elmståhl om du vill veta mer om kvalitetsregistret.

Kunskapsbanken

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter